Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Introducción 

A presente Política de Privacidade (en diante, a “POLÍTICA DE PRIVACIDADE”) regula, con carácter xeral, a recollida e tratamento por parte de ADEGAS VIONTA, S.L (en diante, a “ADEGA”) de (i) os datos persoais que vostede nos facilita como usuario da páxina web accesible a través do nome de dominio vionta. com (en diante, o “ WEBSITE”), incluídos os servizos que en cada momento se atopen dispoñibles a través do WEBSITE; e (ii) outros datos recolleitos a través doutros sistemas de captación debidamente identificados a continuación.
Todo iso sen prexuízo das previsións específicas establecidas en determinadas seccións, formularios ou servizos dispoñibles no WEBSITE ao obxecto de facilitarlle a información pertinente e, no seu caso, solicitar o seu consentimento.
A ADEGA resérvase o dereito para modificar a POLÍTICA DE PRIVACIDADE para adaptala a novidades lexislativas, xurisprudenciais e/ou administrativas, así como ás prácticas que desenvolva en cada momento a través do WEBSITE, tendo en todo momento en conta os seus dereitos e intereses.
En todo caso a ADEGA proporcionaralle os recursos técnicos adecuados para que poida acceder á POLÍTICA DE PRIVACIDADE en aras a dar debido cumprimento ás obrigacións de información que nos corresponde observar de conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos.

¿Quen é o Responsable do Tratamento dos seus datos?

O Responsable do Tratamento dos seus datos é ADEGAS VIONTA, S.L, sociedade con domicilio en Axis, Parroquia de Simes, municipio de Meaño (Pontevedra), inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, tomo 3865, folio 200, folla nº PO-54674 e con N.I. F. B-94079779.
Para calquera cuestión relacionada coa POLÍTICA DE PRIVACIDADE e/ou o tratamento dos seus datos persoais pode contactar connosco na dirección postal antes indicada e/ou a través da dirección de correo electrónico rgpd@ferrermiranda.com

¿Como obtivemos os seus datos?

Os datos que tratamos na ADEGA foron obtidos de vostede mesmo, a través de (i) os distintos formularios que cumprimente durante a navegación a través do WEBSITE e/ou a través doutras canles (e. g. rexistro como usuario do WEBSITE –cando o houbese-, formularios de contacto, formularios referentes a ofertas de emprego e/ou procesos de selección, etc.); (ii) mediante a remisión dun correo electrónico de consulta; ou (iii) mediante outros sistemas de captación debidamente identificados, tales como o sistema de videovixilancia implantado nas nosas instalacións.

No caso de que os datos persoais achegados pertencesen a un terceiro, vostede garante que informou ao devandito terceiro da POLÍTICA DE PRIVACIDADE e obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos á ADEGA coas finalidades que se sinalan máis adiante.

Adicionalmente informámoslle do posible tratamento dos seus datos de redes sociais a través dos perfís corporativos que a ADEGA mantén dispoñible en cada rede social na que se atopa presente, todo iso nos termos e condicións establecidos en cada rede social.

¿Que tipo de datos tratamos?

Os datos que tratamos na ADEGA son aqueles que vostede nos proporcionou durante a súa navegación polo WEBSITE, a través dos oportunos formularios que empregamos para formalizar o noso contacto con vostede e/ou a través de correo electrónico, así como aqueloutros que, no seu caso, obteñamos a través dos perfís corporativos da ADEGA nas redes sociais nas que estamos presentes.

En particular na ADEGA tratamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos e de contacto (e. g. nome, apelidos, D.N.I., dirección postal e electrónica, teléfono, etc.).
 • Datos bancarios e de transaccións económicas.
 • Códigos e claves de identificación como usuario rexistrado do WEBSITE.
 • Datos de navegación na internet (e. g. dirección IP, visitas a páxinas web, conexións a redes wifi, etc.).
 • Imaxe captada durante a súa participación en actividades e eventos organizados pola ADEGA.
 • Datos de características persoais, formación, emprego, etc. (no caso de solicitudes/ofertas de emprego e/ou procesos de selección da ADEGA nos que vostede participe de maneira voluntaria).

O tratamento dos seus datos persoais por parte da ADEGA, conforme á normativa aplicable, baséase (i) no seu consentimento, outorgado no momento da captación dos seus datos persoais que vostede nos facilita voluntariamente a través dos mecanismos habilitados para o efecto no WEBSITE; (ii) na relación establecida connosco nos supostos de contratación dos nosos produtos e servizos; ou (iii) no interese lexítimo da ADEGA, no que afecta o sistema de videovixilancia implantado nas nosas instalacións e a outros tratamentos que poidan entenderse lexitimados polo mesmo.

Lembrámoslle que, en calquera momento, nos casos nos que o tratamento se base no seu consentimento, pode revogalo libremente e de forma gratuíta, nos termos que se indican no Apartado 7 seguinte.

¿A quen comunicamos os seus datos?

Informámoslle de que os seus datos persoais poderán ser comunicados aos seguintes terceiros:

 • Organismos e Administracións Públicas ás que, no seu caso, a ADEGA teña obrigación legal de comunicar os seus datos.
 • Cando vostede consentíseo, entidades do grupo empresarial no que se integra a ADEGA (debidamente identificadas na seguinte dirección URL: https://www.ferrermiranda.com), coas finalidades de atender as súas solicitudes e consultas e/ou remitirlle comunicacións comerciais referentes ás devanditas entidades e as súas respectivas actividades ou produtos.

Non está previsto que se realicen transferencias internacionais dos seus datos.

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Con carácter xeral, os datos persoais serán conservados en tanto vostede non revogue o seu consentimento ao tratamento ou solicite a súa supresión, así como o tempo necesario para cumprir as obrigacións legais que a ADEGA debe observar.

En todo caso, informámoslle de que a ADEGA ten establecidas políticas internas de depuración de datos destinadas a controlar os prazos de conservación dos datos persoais que obren no seu poder, polo que estes poderán ser cancelados cando deixen de ser necesarios e/ou adecuados para a finalidade para a que fosen solicitados.

En particular, faise constar o seguinte:

 • Para a xestión de solicitudes de emprego, os seus datos conservaranse durante un prazo máximo de 2 anos.

¿Cales son os seus dereitos?

A normativa aplicable en materia de protección de datos outórgalle unha serie de dereitos relativos aos seus datos persoais que vostede poderá exercitar durante o tratamento dos mesmos. Devanditos dereitos son os que se lle indican a continuación:

 • Acceso aos seus datos: ten dereito a acceder aos seus datos para coñecer que datos persoais que lle concernen estamos a tratar.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a rectificar aqueles datos persoais inexactos que lle concernen que sexan obxecto de tratamento pola nosa banda ou, mesmo, a solicitarnos a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non fosen necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso informámoslle que unicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións
  tal e como prevé a normativa aplicable en materia de protección de datos.
 • Á portabilidad dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, e que nos facilitara, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, ten dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos nese caso, deixariamos de tratalos salvo que, por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, estes deban ser conservados.

Así mesmo, ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Poderá exercer devanditos dereitos mediante solicitude escrita dirixida á ADEGA, na dirección postal indicada no Apartado 1 ou ben remitindo un correo electrónico dirixido á dirección rgpd@ferrermiranda.com

Finalmente indicarlle que pode interpoñer unha reclamación ante a Autoridade de Control competente (en España, a Axencia Española de Protección de Datos), especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos. Pode poñerse en contacto coa devandita Autoridade a través da súa páxina web: www.aepd.es

Medidas de seguridade

A ADEGA tratará os seus datos en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación en materia de protección de datos, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

Política de cookies

Adicionalmente, indicámoslle que a ADEGA ten establecida unha Política de Cookies que se atopa accesible a través da seguinte ligazón.  * Campos requeridos

  Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies. Máis información Aceptar