Aviso legal

INFORMACIÓN LEGAL

O artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, establece que o prestador de servizos da sociedade da información estará obrigado a dispoñer dos medios que permitan, tanto aos destinatarios do servizo como aos órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa e gratuíta, á seguinte información:

Nome do dominio: vionta. com

e-mail: rgpd@ferrermiranda.com

Propietario: ADEGAS VIONTA, S.L., compañía mercantil, Sociedade Unipersoal, con domicilio en Axis, Parroquia de Simes, municipio de Meaño (Pontevedra), inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, tomo 3865, folio 200, folla nº PO-54674 e con N.I. F. B-94079779 (en diante, a “ADEGA”).

CONDICIÓNS DE USO

Ámbito, obxecto e alcance

As presentes disposicións (en diante, as “CONDICIÓNS DE USO”), regulan o acceso e uso do servizo da páxina web que a ADEGA pon ao dispor dos Usuarios de Internet (en diante, o/os “USUARIO/ S”) a través do dominio vionta. com (en diante, o “ WEBSITE”). Sen prexuízo do dito anteriormente, o acceso a determinados contidos e a utilización dalgúns dos servizos que a ADEGA poña ao dispor do USUARIO a través do WEBSITE poderían atoparse suxeitos a determinadas condicións particulares (en diante, as “CONDICIÓNS PARTICULARES”) que, segundo o caso, substituirán, completarán e/ou modificarán as presentes CONDICIÓNS DE USO e que, en caso de contradición, prevalecerán sobre estas. Ditas CONDICIÓNS PARTICULARES, cando sexan de aplicación, estarán ao dispor dos USUARIOS no propio WEBSITE.

En consecuencia, antes de acceder aos devanditos contidos e/ou utilizar devanditos servizos, o USUARIO deberá ler atentamente e, no seu caso, aceptar as CONDICIÓNS PARTICULARES que os regulen na versión publicada no momento en que se produza o referido acceso e/ou utilización.

A ADEGA se reserva a facultade de realizar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso algún, calquera modificación ou actualización dos contidos, das presentes CONDICIÓNS DE USO, así como, no seu caso, das correspondentes CONDICIÓNS PARTICULARES e, en xeral, de cuantos elementos integren o deseño e configuración do WEBSITE. Rexerán as CONDICIÓNS DE USO publicadas na última actualización do WEBSITE, sendo de aplicación en cada visita, as que estean publicadas nese momento no propio WEBSITE.

O USUARIO mediante o acceso ao WEBSITE consente e acepta, expresamente e sen reservas, as presentes CONDICIÓNS DE USO en virtude das cales se determina o réxime de utilización do mesmo, tendo dita aceptación a mesma validez e eficacia que calquera contrato celebrado por escrito e asinado. No caso de que o USUARIO non acepte integramente as presentes CONDICIÓNS DE USO non estará autorizado a acceder ao WEBSITE.

Rexistro de USUARIO e contrasinal

Cando a utilización do WEBSITE e/ou o acceso a determinados contidos e/ou servizos postos á súa disposición pola ADEGA a través do mesmo, requirisen o rexistro do USUARIO, este será responsable de achegar información veraz e lícita para ese efecto.

O USUARIO estará obrigado ao uso diligente do identificador e o contrasinal que, no seu caso, asígnenselle ao antedicho fin e será responsable da adecuada custodia e confidencialidade dos mesmos, comprometéndose a non ceder o seu uso a terceiros, xa sexa temporal ou permanentemente, e a non permitir o seu acceso a persoas alleas. En caso de roubo, extravío ou acceso non autorizado ao seu identificador e contrasinal, o USUARIO será responsable de notificar inmediatamente á ADEGA dita circunstancia ao obxecto de que esta poida proceder á súa cancelación. En ningún caso a ADEGA será responsable das accións realizadas por terceiros non autorizados que utilicen o identificador e o contrasinal do USUARIO mentres non se produza a referida notificación do USUARIO.

Condicións económicas do acceso e uso do WEBSITE

Salvo que, no seu caso, dispóñase outra cousa nas CONDICIÓNS PARTICULARES, o acceso ao WEBSITE e aos seus contidos son gratuítos, excepto no que fai referencia ao custo de conexión á rede de telecomunicacións que o USUARIO teña contratado co seu provedor, que será por conta deste.

Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual

Todos os dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual sobre o WEBSITE están legalmente reservados e o acceso aos mesmos ou a súa utilización por parte do USUARIO, non debe considerarse, en forma algunha como o outorgamento de ningunha licenza de uso ou dereito sobre calquera activo cuxa titularidade ou propiedade corresponda á ADEGA e/ou a calquera terceiros.

A presente reserva de dereitos alcanza tanto (i) á aparencia externa (look and feel) e ao propio código, deseño e estrutura de navegación do WEBSITE; como (ii) aos contidos que baixo calquera formato poidan incluírse e distribuírse a través do WEBSITE e, en especial, a calquera catálogos, programas e cartelería que a ADEGA inclúa no WEBSITE.

A inclusión no WEBSITE de referencias a nomes comerciais, marcas, logotipos ou outros signos distintivos, áchense rexistrados ou non, xa sexan titularidade da ADEGA ou de terceiros, está suxeita á prohibición de uso dos mesmos sen o consentimento expreso da ADEGA ou do seu lexítimo titular. En consecuencia, o USUARIO unicamente poderá visualizar e utilizar os contidos e servizos postos á súa disposición a través do WEBSITE con carácter estritamente persoal e privado, e sempre que non sexa coa finalidade de desenvolver actuacións comerciais ou profesionais cos devanditos contidos e/ou servizos.

Queda así mesmo prohibido descompilar, desensamblar, realizar enxeñería inversa, sublicenciar ou transmitir de calquera modo, traducir ou realizar obras derivadas dos programas de computador necesarios para o funcionamento, acceso e utilización do WEBSITE. O USUARIO deberá absterse en todo caso de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistemas de seguridade que poidan estar instalados no WEBSITE.

Responsabilidade e garantías

Quen utiliza o WEBSITE, faio pola súa propia conta e risco. O USUARIO, mediante o seu acceso ao WEBSITE, obrígase a (i) non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da ADEGA ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o WEBSITE ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización do mesmo; e (ii) utilizalo de maneira plenamente conforme coas Leis e os usos do tráfico. En consecuencia, o USUARIO responderá, fronte á ADEGA e/ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento das devanditas obrigacións.

A ADEGA adopta as medidas de seguridade que considera pertinentes para manter o correcto funcionamento do WEBSITE e detectar a existencia de virus e compoñentes daniños. Iso con todo, o USUARIO debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto, a ADEGA non pode garantir (i) a continua dispoñibilidade dos contidos e servizos recolleitos no WEBSITE; (ii) a ausencia de erros nos devanditos contidos nin a corrección de calquera defecto que poida ocorrer; (iii) a inexistencia de virus ou outros elementos daniños que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do USUARIO ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos; nin (iv) a infalibilidad das medidas de seguridade adoptadas.

Así mesmo, a ADEGA resérvase o dereito de interromper parcial ou totalmente o servizo, de maneira temporal ou definitiva, ante cambios técnicos ou avarías, comunicándoo previamente, se é posible, a través do WEBSITE ou a través de calquera outro medio habilitado para o efecto.

ENLACES

Sitios enlazados

A través do WEBSITE, a ADEGA pon ao dispor do USUARIO dispositivos técnicos de ligazón (tales como botóns, links e banners) que poden conducir ao USUARIO a outros sitios ou portais da internet pertencentes a/ou xestionados por terceiros e sobre os que a ADEGA non exerce ningún tipo de control (en diante, os “SITIOS ENLAZADOS”).

O USUARIO debe ter en conta que ao usar devanditos dispositivos de ligazón e acceder aos SITIOS ENLAZADOS desde o WEBSITE, as presentes CONDICIÓNS DE USO deixarán de ser aplicables. A ADEGA non coñece nin controla de ningún xeito os contidos e servizos incluídos nos SITIOS ENLAZADOS, e a inclusión dun acceso aos mesmos a través do WEBSITE non implica, en ningún caso, (i) que a ADEGA recomende ou aprobe os contidos e servizos aloxados nos SITIOS ENLAZADOS; e/ou (ii) que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre a ADEGA e o responsable do SITIO ENLAZADO.

En consecuencia, a ADEGA non asume ningún tipo de responsabilidade relativa aos SITIOS ENLAZADOS e, por tanto, non responde do seu funcionamento, dos contidos e servizos aloxados nos mesmos, nin das ligazóns contidas nos devanditos SITIOS ENLAZADOS.

No caso de que o USUARIO tivese coñecemento efectivo da ilicitude ou inadecuación dos contidos, servizos ou calquera outras actividades desenvolvidas a través dun SITIO ENLAZADO, deberá comunicalo inmediatamente á ADEGA para os efectos de que, no seu caso, esta adopte as medidas que considere oportunas.

HIPERVÍNCULOS

Autorízase o establecemento de links de hipertexto ( hipervínculos) noutros sitios ou páxinas webs, sempre que estean dirixidos á home page de vionta.com, ou no seu caso, a calquera outra páxina interna (deep link) do WEBSITE e que as correspondentes páxinas aparezan nunha xanela completa e baixo as súas respectivas direccións URL, asumindo a súa total responsabilidade e risco que puidese derivarse por establecer o hipervínculo ao WEBSITE.

No sitio ou páxina web que estableza o hipervínculo non poderá declararse de ningunha maneira que a ADEGA autorizou devandito hipervínculo, salvo que a ADEGA fíxoo expresamente e por escrito. Se o terceiro que introduza o hipervínculo no seu sitio ou páxina web desexase incluír nel a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo ou calquera outro elemento identificativo titularidade da ADEGA e/ou referente ao WEBSITE, deberá contar para iso coa autorización previa, expresa e por escrito da ADEGA.

Sen prexuízo de todo o dito anteriormente, queda expresamente prohibida a presentación dunha páxina do sitio web vionta.com nunha xanela doutro website que non pertenza á ADEGA mediante a técnica denominada “ framing”, a non ser que conte co expreso consentimento da ADEGA.

Así mesmo, queda expresamente prohibida a inserción de calquera tipo de contido difundido a través de vionta.com , noutro sitio ou páxina web distinto ao WEBSITE mediante a técnica denominada “ in line linking”, se iso non conta co expreso consentimento da ADEGA.

O establecemento dun hipervínculo conforme ás anteditas condicións non implicará, en ningún caso, a existencia de relacións entre a ADEGA e o propietario/responsable do sitio ou páxina web na que se estableza devandito hipervínculo, nin a aceptación ou aprobación por parte da ADEGA dos seus contidos e/ou servizos.

En todo caso, a ADEGA resérvase o dereito para prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera hipervínculo ao WEBSITE, especialmente nos supostos de ilicitud da actividade e/ou contidos do sitio ou páxina web no que este se inclúa.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O USUARIO dispón da información detallada achega do tratamento dos seus datos persoais por parte da ADEGA en seguinte ligazón.

POLÍTICA DE COOKIES

O WEBSITE utiliza arquivos cookies e/ou outros dispositivos de almacenamento e recuperación de datos análogos. a ADEGA ten establecida unha “Política de Cookies” que se atopa accesible a través da seguinte ligazón.

LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE

As presentes CONDICIÓNS DE USO quedan suxeitas ao ordenamento xurídico español. Para a resolución de calquera conflito que puidese derivarse do acceso ao WEBSITE, os seus contidos e/ou os servizos que a ADEGA pon ao dispor do USUARIO a través do WEBSITE, o USUARIO e a ADEGA acordan someterse expresamente aos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que puidese corresponderlles.    * Campos requeridos

    Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies. Máis información Aceptar